LogoNew

הודעה לציבור המאמנים/מדריכים לקראת חידוש תעודות המאמן/מדריך לעונת המשחקים 2014/15

15 ביוני 2014

תעודת המאמן שמונפקת ע"י ההתאחדות לכדורגל ואיגוד המאמנים, משמשת כרישיון עבודה עבור המאמנים/מדריכים להבדיל משחקני כדורגל שהם אינם צריכים "רישיון" לשחק, רציתי לחדד שנית את מהות  חוק הספורט ותקנון הרישום של ההתאחדות לכדורגל  האומר במפורש בסעיף 7(ג) "כל קבוצה חייבת להעסיק מאמן מלבד קבוצה שגיל שחקניה נמוך מ-16 שנים רשאית להעסיק מדריך" התקנון ממשיך ומדגיש בסעיף 7(ב) "מאמן או מדריך חייב להיות חבר איגוד מאמני הכדורגל".

כלומר לכל אלו אשר מייעצים למאמנים או אף מוציאים מסרים מקוונים בכדי לעודד הצטרפות לארגון מקצועי אחר – כל אלו שיצטרפו להליך כזה או במפורש – להסתדרות  אותם מאמנים או מדריכים עלולים למצוא עצמם בבעיה כי לא יוכרו על ידי ההתאחדות ואיגוד המאמנים ואז לא תונפק להם תעודת מאמן בתוקף ובזאת המאמן/מדריך ימנע מעצמו את האפשרות לעמוד על הקווים ולהדריך את קבוצתו.

כל האחריות של העסקת מאמן/מדריך ללא תעודה בתוקף, הינה של הקבוצות וקבוצה שתנהג כך, תועמד לדין ויוטלו עליה קנסות כבדים. יתרה מכך, איגוד המאמנים והיועץ המשפטי שלה יעמידו  לדין משמעתי את אותם חברים אשר לכאורה ובפועל יוכח שאכן הם המובילים את המהלך והם נותני עצות אחיתופל (בתקנון איגוד המאמנים בסעיפים 13(ד)(ה) מצוין כדלקמן: "חבר האיגוד חייב להישמע להוראות הנהלת האיגוד, ולפעול לפי הוראות תקנון זה" בנוסף מצוין "חבר אשר יפר הוראות תקנון זה ו/או הוראות הנהלת האיגוד יועמד לדין בפני וועדת משמעת של האיגוד ויהא צפוי לעונשים הקבועים בתקנון המשמעת").

בהקבלה – גם ליועץ השקעות בבנקים יש אחריות מקצועית ואישית על עצה והכוונה לא נכונה ומטעה – כך גם יהיה עם מאמן או יועץ למאמנים שחבר באיגוד ומייעץ ללא אחריות לחבריו. נושא זה נדון גם באירופה, בכנס וועד המנהל של המאמנים החברים בארגון AEFCA . שהוא ארגון המאמנים האירופאי וחברות בו כ-48 מדינות מאירופה וגם ישראל חברה בו. הכנס שנערך במאי השנה בבניין פיפ"א  הועלו שלוש דוגמאות של ארגוני מאמנים שאינם חברים ומסונפים להתאחדות המקומית וההשלכות שבכך, וכתוצאה מכך ההתאחדויות במדינות הללו אינם מכירים בארגונים אלו, ולכן מאמנים אלו אינם מוכרים על ידי ההתאחדות בצרפת, אנגליה וספרד. אני קורא לכל מאמן/מדריך שפונים אליו או מייעצים לו להתחבר לארגון מקצועי כזה או אחר שאינו איגוד מאמני הכדורגל בישראל הקיים, עליו לבדוק עם היועץ המשפטי באיגוד המאמנים את ההשלכות התקנוניות והמקצועיות לפני כל צעד שכזה בכדי למנוע פגיעה ביכולתו לעבוד כמאמן או מדריך כדורגל. בנוסף אני ממליץ לכל אותם מדריכים ומאמנים שעובדים ללא כל נייר עבודה או חוזה חתום לשקול כל צעד כזה לפני ביצוע מעבר.

 מונדיאל נעים לכולנו

רוני שניידר – יו"ר איגוד המאמנים

 

Untitled-3

פינת הוידאו

מצגות עננים

חדשות